6- زنبور عسل گرده افشانی

گرده افشانی نشدن گیاهان عامل مهم نابودی مراتع و جنگلها و نامرغوبی محصول باغات ومزارع است است که زنبورعسل وحشی باسمپاشی نابود شدند و به زنبور عسل اهلی شکر می دهند که گرده افشانی انجام نمی شود
لذا پیشنههاد افزایش زنبور عسل بدون دادن شکر در مراتع و جنگلها و باغات و مزارع برای احیای مراتع وجنگلها و مرغوبی محصول باغات و مزارع داریم که متاسفانه با تراریخته کردن و دستکاری ژنتیکی و هیبرید کردن دانه را حذف می کنند تا جبران گرده افشانی شود

دکمه بازگشت به بالا