کهور آمریکایی

درخت خطرناک و مهاجم پروزوپیس جولی فلورا که کشت وسیع آن در خوزستان انجام می شود

دکمه بازگشت به بالا