باغ قرآنی با تنوع زیستی گیاهی و جانوری

در باغ قرآنی حداکثر گونه های جانوری و گیاهی دیده می شود و ازتک کاشتی پرهیز داریم
در کاشت غربی اولویت کاشت با بیثمر سمی آلاینده هوا و آبدوست است
و یا تراریخته و هیبرید
آنهم تک کاشتی
بدون حضور جانوران و دام ها

دکمه بازگشت به بالا